A

A
Lees voor

Disclaimer

Stichting PAWW en Visma Idella besteden de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Beide partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen van, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie en diensten door Stichting PAWW en Visma Idella.

Tevens aanvaarden Stichting PAWW en Visma Idella geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van rekenprogramma’s, gegevens, adviezen of ideeën verstrekt via deze website. Stichting PAWW en Visma Idella aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de website waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Inhoud van de website

Uit de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Als informatie op de website ook schriftelijk wordt verstrekt, dan is in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend.

Stichting PAWW en Visma Idella beheren en onderhouden deze website vanuit Nederland en staan er derhalve niet voor in dat de op de website verstrekte informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Misbruik

Het is niet toegestaan deze website op zodanig wijze te gebruiken dat andere bezoekers in hun gebruik worden gestoord, het functioneren van deze website in gevaar wordt gebracht of aangeboden informatie of onderliggende software wordt aangetast.

Berichten

Berichten die u aan Stichting PAWW en Visma Idella stuurt per e-mail of door het activeren van een hyperlink of door het invullen van een formulier op deze website kunnen worden onderschept of op andere wijze worden gemanipuleerd. Wij adviseren u om geen vertrouwelijke of anderszins gevoelige informatie op deze wijze te versturen. Kiest u hier toch voor, dan komt dit voor uw eigen rekening en risico.

Stichting PAWW en Visma Idella garanderen niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. De partijen  aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Nederlandse wetgeving

Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de inhoud daarvan ontstaan.

Wijzigingen

Stichting PAWW en Visma Idella behouden zich het recht voor om de op deze website gepubliceerde informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit vooraf aan te kondigen. Het verdient dan ook aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting PAWW en Visma Idella, respectievelijk de oorspronkelijke rechthebbenden, behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de op de website vermelde informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties alsmede op de vormgeving van de website (‘de Gegevens’).

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ook ‘framing’) aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Visma Idella.

Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Visma Idella vereist.  Stichting PAWW en Visma Idella zullen deze toestemming in alle redelijkheid niet onthouden, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Stichting PAWW en Visma Idella slecht verdraagt met de naam en reputatie van Stichting PAWW en Visma Idella, de diensten en producten of de inhoud van haar website. 

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Stichting PAWW en Visma Idella en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen website te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting PAWW en Visma Idella of de desbetreffende licentiegever.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord