A

A
Lees voor

Begrippenlijst

(Aanvullings)gerechtigde

Een (voormalig) werknemer die mogelijk aanspraak maakt op een PAWW-uitkering. Ook wel uitkeringsgerechtigde of aanspraakgerechtigde.

Aangiftebedrag

Het aangiftebedrag PAWW is premieloon x het bijdragepercentage. Dit bedrag is de bijdrage aan de PAWW. De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie. 

Aangiftetijdvak

Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover de werkgever aangifte doet voor de PAWW. Dit kan vier weken, een maand of een kwartaal zijn. 

Aanvullingsreglement

Het aanvullingsreglement staan alle afspraken die gemaakt zijn over de PAWW-regeling. Het bevat de rechten en plichten voor werknemers, werkgevers en aanvullingsgerechtigden.

Algemeen Verbindend Verklaard

Als een cao algemeen verbindend verklaard is, betekent dit dat hij van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die binnen een bedrijfstak actief zijn.

Ambtshalve vaststelling

Het vaststellen van het aangifte bedrag door Stichting PAWW.

AVV

Algemeen verbindendverklaring. Als een cao algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak actief zijn.

Door een avv geldt de cao voor alle bedrijven in een bepaalde branche. Alle werkgevers en werknemers houden zich aan de cao, ook als ze niet lid zijn van de werkgeversorganisaties of vakbonden die de cao hebben afgesloten. 

Bewijs van deelname

Het document dat wordt toegezonden aan werkgevers die deelnemen aan de PAWW met daarop de vermelding van begin- en einddatum van deelname.

Bijdragepercentage

Het percentage dat over het premieloon van de werknemer wordt geheven als bijdrage aan de PAWW. In 2020 is dit 0,4%.

CAO

Collectieve Arbeids Overeenkomst

Centrale werkgevers-en werknemersorganisaties

De werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in Stichting van de Arbeid (StvdA) en de inhoud van de PAWW-regeling hebben afgesproken.

Correspondentie

Schrijfsels, schriftelijk contact, briefwisseling.

Crediteren

Terugboeken of ongedaan maken. /Een in rekening gebracht bedrag teruggeven. 

Cumulatief

Cumulatief houdt in dat alle bedragen vanaf het begin bij elkaar zijn opgeteld.

Decentrale sociale partners

Cao-partijen die reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s afsluiten. Voor deelname aan de PAWW-regeling sluiten ze zich aan bij een verzamel-cao die voor hun sector geldt en waarin de PAWW-regeling is afgesproken.

Eigenrisicodrager

Een werkgever is Eigenrisicodrager als hij ervoor kiest om verantwoordelijk te blijven voor zieke (ex-)werknemers aan wie geen loon meer hoeft te betalen. Hij neemt de rol van het UWV grotendeels over en houdt zo grip op het verzuim en de re-integratie van (ex-)werknemers.

Gemaximeerd

Aan het bedrag is een bovengrens gesteld.

Grondslag, bijdragegrondslag

Het bedrag dat de basis vormt waarover de premie wordt betaald.

Instapmoment

Het moment waarop werkgevers kunnen beginnen met deelnemen aan de PAWW. Afhankelijk van de omstandigheden bepalen de sociale partners samen met SPAWW of meer instapmomenten mogelijk zijn. 

IOAW

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen werknemers 

IOW

Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

IVA

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

Kwartaalaangifte

Een kwartaalaangifte is een aangifte die per kwartaal wordt gedaan. Op de website onder Documenten staat de Aangiftekalender waarop per tijdvak de uiterste betaaldatum vermeld staat. 

LAU

Loonaanvullinguitkering

LGU

Loongerelateerde Uitkering

Loonaangifte

De opgave die een werkgever aan de Belastingdienst doet van het loon dat hij in een periode heeft berekend (en betaald) aan een werknemer.

Loongerelateerd

Gebaseerd op het vroegere loon

Loongerelateerde WGA

Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Loongerelateerde uitkering die een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt gedurende een bepaalde periode. 

Loontijdvak

Periode waarover een werkgever aangifte doet het werknemersloon en de bijbehorende afdrachten. Dit kan een periode zijn van 4 weken of 1 maand. Het eerste tijdvak van een jaar begint altijd op 1 januari van dat jaar. Het laatste tijdvak van een jaar eindigt altijd op 31 december. Bekijk aangiftetijdvakken

Synoniem: Aangiftetijdvak

Omslagstelsel

Bij een omslagstelsel is geen sprake van opbouw van vermogen. Uitkeringen worden betaald uit lopende premieontvangsten. 

Overeenkomst tot deelname

Een document waarin werkgevers en vakbonden overeenkomen om deel te nemen aan de PAWW. 

PAWW

Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA

PAWW-bijdrage

Bijdrage die wordt ingehouden op het brutoloon van deelnemende werknemers. Hiermee wordt de PAWW-regeling gefinancierd.

PAWW-portaal

Persoonlijke online omgeving voor werknemers, werkgevers of administratiekantoren. Hierin is staat uw dossier of kunt u wijzigingen doorgeven. Werkgevers doen er ook online aangifte. Ook de inning van de bijdragen, de verwerking van de aanvragen en het doen van uitkeringen verlopen via dit portaal.

PAWW-regeling

De Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA. De in een verzamel-cao vastgelegde regeling met de rechten en plichten voor werkgevers en werknemers. Decentrale cao-partijen kunnen zich hier vrijwillig bij aansluiten. Stichting PAWW voert de regeling uit en handelt daarbij naar het aanvullingsreglement.

Premiedifferentiatie

Verschillen in premie

Premieloon

De basis voor de inhouding van de premies voor werknemersverzekeringen.

Pro rata

Naar verhouding.

Proefberekening

Met een proefberekening kunt u de hoogte van de premie berekenen die u ongeveer mag verwachten. 

Rekenregels

De regels die een salarissysteem moet bevatten om de PAWW-bijdrage te kunnen berekenen/heffen.

Representativiteitsgegevens

Deze gegevens moeten worden ingevuld bij het doen van een PAWW-aanvraag. Het zijn bijvoorbeeld gegevens over:

  • Het aantal direct aan de cao gebonden werkgevers en het aantal bij hen werkzame personen dat onder de werkingssfeer van de cao valt.
  • Het totaal aantal personen en het totaal aantal werkgevers, dat onder de werkingssfeer van de cao valt.
Stichting PAWW

Stichting Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA, verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAWW-regeling.

StvdA

Stichting van de Arbeid. Overlegorgaan dat goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers bevordert. De StvdA brengt aanbevelingen uit aan decentrale cao-partijen.

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen. Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, WAB, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. 

UWV levert onder meer de gegevens van werkgevers die meedoen met de PAWW-regeling. Ook levert UWV   informatie over uitkeringsgerechtigden aan die worden ‘overgedragen’ aan Stichting PAWW. Dit uiteraard uitsluitend binnen de Privacywetgeving.

Verwerkingsovereenkomst

In een verwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd hoe een organisatie omgaat met de persoonsgegevens die jij aanlevert. 

Verzamel-cao

De cao waarin de PAWW-regeling is afgesproken en betrekking heeft op een overkoepelende sector die meerdere sectoren en bedrijfstakken van reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s bundelt. Hierin zijn de werkingssferen van meerdere ondernemings-cao’s en bedrijfstak-cao’s ondergebracht.

Visma Idella

De organisatie die namens en in opdracht van Stichting PAWW de technische en administratieve uitvoering van de PAWW-regeling verzorgt.

VVU

vervolguitkering

Werkgever

De werkgever die valt onder de werkingssfeer van een verzamel-cao waarin de reparatie van de versobering van de WW en de loongerelateerde WGA is vormgegeven volgens de PAWW-regeling.

Werkingssfeer

In de werkingssfeer van een (verzamel-)cao staat welke werknemers van welke ondernemingen onder de cao vallen.

WGA

Wet Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WW

Werkloosheidswet. Uitkering die een voormalig werknemer ontvangt gedurende een bepaalde periode na ontslag.

WW

Werkloosheidswet

Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord