A

A

Over de branche

Levensmiddelenbedrijf

De cao voor het Levensmiddelenbedrijf is van toepassing op supermarkten en foodspecialiteitenwinkels (zoals een kaaswinkel of een delicatessenwinkel) die geëxploiteerd worden door zelfstandig ondernemers of franchisenemers. 

Het Vakcentrum is de brancheorganisatie voor deze ondernemers. Daarnaast zijn bij het Vakcentrum ook ondernemers met een winkel in huishoudelijke artikelen, speelgoed of kookartikelen aangesloten, en drogisten en slijterijen. Het Vakcentrum behartigt de belangen van zo’n 2.800 winkels.

Vakcentrumleden kunnen een beroep doen op:

 • Belangenbehartiging op lokaal, nationaal en Europees niveau
 • Advies: bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch en franchiseadvies
 • Ledenvoordeel: gratis diensten en korting op tal van diensten of producten.

Deelname aan de PAWW: hoe regelt u dat?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Bent u als werkgever via een cao of verzamel-cao aangesloten bij Stichting PAWW? Dan kunt u zich vervolgens registreren om uw deelname aan de PAWW te starten. U doorloopt een aantal stappen. Heeft u vragen tijdens uw registratieproces? Dan kunt u direct chatten met een medewerker van ons. U kunt ook contact opnemen via onze werkgeverstelefoon: 088 230 2331. Of u stelt een vraag via ons berichtenformulier.

De registratiestappen
Stap 1 – Ontvang onze uitnodigingscode; instructievideo
Stap 2 – Maak uw account aan met uw uitnodigingscode; instructievideo
Stap 3 – Registreer uw bedrijf; instructievideo

U heeft wel een uitnodigingsbrief ontvangen, maar u valt niet onder de werkingssfeer. U moet zich dan wel registreren om af te meldenBij de registratie geeft u aan dat u geen deelnemers in dienst heeft die onder de regeling vallen. U voert de einddatum in van uw deelname en geeft bij reden vrijstelling aan dat u niet onder de werkingssfeer valt. 

Let op: het is van groot belang dat u uw salarissoftwareleverancier op de hoogte brengt dat u de PAWW-bijdrage wilt inhouden op het brutoloon van uw werknemers. Heeft u uw salarisadministratie heeft uitbesteed? Dan kunt u uw administratiekantoor machtigen om de aangifte voor u te verzorgen. Op onze site staat meer aanvullende informatie.

Administratiekantoor

Maakt u gebruik van een administratiekantoor voor uw salarisverwerking en/of arbeidsvoorwaarden? Of heeft uw organisatie meerdere loonheffingsnummers die meedoen aan de PAWW? Dan kunt u een administratiekantoor machtigen om de regeling uit te voeren. In onze instructievideo ziet u hoe u dat regelt.

Communicatiemiddelen

Wat wilt u nog weten? En wat kunt u uw werknemers vertellen? In de flyer over de PAWW voor werkgevers en werknemers leest u meer. U kunt de flyer printen of uw medewerkers naar verwijzen. Daarnaast hebben we een handreiking communicatie gemaakt als handig hulpmiddel voor uw communicatie naar uw medewerkers.

Wanneer kunnen we de brief met inlogcode verwachten?

De welkomstbrief met een uitnodigingscode versturen wij per post. Dat kan nadat wij via de sector (of een door haar aangewezen partij) de gegevens van werkgevers die onder de werkingssfeer vallen ontvangen.

Krijgt iedereen deze brief toegezonden?

Alle werkgevers die onder de verzamel-cao van de PAWW-regeling vallen en 2 of meer werknemers in dienst heeft, ontvangen een welkomstbrief.

Ik heb meer bv's. Hoe meld ik die aan?

Als u 2 of meer bv's heeft, meldt u die apart aan. Elke bv is een aparte entiteit met een eigen loonheffingsnummer, zodat u per bv de juiste nota's indient bij SPAWW. Om de andere bv's te registreren gaat u naar de pagina Werkgever zelf aansluiten en vult u het aanvraagformulier. Voor elke bv gebruikt u een uniek e-mailadres. U ontvangt dan een uitnodigingscode om uw bv te registreren.

Na het registratieproces kunt u de bv’s aan een administratiekantoor koppelen. Het administratiekantoor kan van alle bv's in een keer de aangiftes doen. De holding kan ook zelf als administratiekantoor worden aangemeld. U leest hier meer over op de pagina Administratiekantoor machtigen.

Wat wordt verstaan onder medewerkers?

Nee, uitgezonderd zijn: oproepkrachten (iedereen zonder vaste arbeidsomvang), stagiaires, vakantiewerkers, piekarbeiders en de DGA. Bij deze groep medewerker hoeft de premie van 0,15% dus niet in rekening te worden gebracht.

Ik heb wel een uitnodigingsbrief ontvangen, maar val niet onder de registratieverplichting. Wat moet ik doen?

De brief heeft u ontvangen op basis van het bestand van uw pensioenfonds. Dat kan betekenen dat uw onderneming wel pensioenpremies afdraagt, maar dat uw onderneming niet onder de werkingssfeer valt van de PAWW. U kunt zich als volgt afmelden:

 • Bij de registratie geeft u aan dat u geen deelnemers in dienst heeft die onder de regeling vallen. U voert de einddatum in van uw deelname en geeft bij reden vrijstelling aan dat u niet onder de werkingssfeer valt. 

Inhouding wordt alleen gedaan over wat als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uit die specifieke arbeidsovereenkomst wordt genoten?

De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon (kolom 3 in de loonstaat, loon in geld) van de werknemer.

Het gaat daarbij om:

 • elke brutoverstrekking in geld;
 • die uitgekeerd is uit hoofde van het dienstverband;
 • door de werkgever aan de werknemer.

Hieronder valt bijvoorbeeld ook de transitievergoeding. De transitievergoeding is ook loon wat voortkomt uit het dienstverband en waarover bijdrage verschuldigd is.

Het maakt daarbij niet uit of de transitievergoeding tijdens het dienstverband of erna is uitgekeerd.

Wat is het moment voor het bepalen/ inhouden van de premie?

Dat is het genietingsmoment, dus op het moment dat het loon betaald wordt. Het genietingsmoment sluit aan bij de loonaangifte.

Wat zijn de deadlines voor het aangeven en betalen van de PAWW-bijdrage?

De uiterste aangifte- en betaaldatum is een maand na afloop van het betreffende tijdvak (maand/4-weken/kwartaal/jaar). In de aangiftekalender vindt u aangiftedatums.

Hoe moeten correcties worden doorgegeven aan SPAWW?

Om een ingediende aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen.

 • Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier/Aangiftes'.
 • Klik op 'Nog in te dienen aangiftes'.
 • Klik daarna op 'Archief' om de eerder ingediende aangifte te raadplegen.
 • U kunt vervolgens zoeken op aangifteperiode door de aangifteperiode tussen sterretjes te plaatsen.
 • Open de meest recente aangifte van de periode die u wilt corrigeren.
 • Klik onderaan op 'Aangifte corrigeren'. De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd en een correctie-aangifte wordt klaargezet. Het is niet mogelijk om slechts 1 periode (maand of vier weken) uit een kwartaalaangifte te corrigeren.
 • Vervolgens doet u, als de uiterste aangiftedatum van de betreffende aangifte is verstreken, binnen één werkdag opnieuw aangifte over de betreffende periode. Hiermee voorkomt u dat de aangifte ambtshalve wordt vastgesteld. U hoeft het verschil niet zelf te berekenen.

Of bekijk de video.

Hoe moet de bijdrage worden berekend in het geval van correcties/ nabetalingen?

In geval van correcties/nabetalingen hanteert u dezelfde berekeningssystematiek. Houdt u wel rekening met de VCR-methode.

Wat zijn de gevolgen als je geen afdrachten doet bij de PAWW?

Wanneer een werkgever geen PAWW over het brutoloon inhoudt bij de werknemer, en de werkgever valt wel onder de regeling, heeft de werknemer wel recht op een uitkering. Een werkgever die geen bijdrage afdraagt, is volgens het afgesproken reglement in gebreke en voldoet niet aan de afspraken die zijn sociale partners maakten. SPAWW (als uitvoerder van de cao-afspraken) zal er alles aan doen om die werkgever te helpen om in het juiste betaalritme te komen. In het ultieme geval kan zij daarvoor ook het boete-instrument inzetten dat in de regeling is afgesproken. Verder werkt SPAWW met een incassobureau die tot en met gerechtelijke incasso kan incasseren namens SPAWW.

Hoe zit het met loon-in en loon-over systematiek?

Voor de hoogte van de totale PAWW-bijdrage maakt de keuze voor een bepaalde systematiek niet uit. Wel kan er bij aanvang van de cao en op de einddatum van de cao een verschil ontstaan door het toepassen van loon-in-systematiek of de loon-over-systematiek.

 • Bij de loon-in-systematiek worden de uren die betrekking hebben op de periode voor de ingangsdatum en die op of na de ingangsdatum uitbetaald worden volledig meegenomen bij de vaststelling van de PAWW-bijdrage. Daar staat tegenover dat uren die voor de einddatum van de cao gemaakt zijn en pas na deze einddatum uitbetaald worden, niet meegenomen worden bij de PAWW-bijdrage als er na de einddatum van deze cao geen nieuwe cao van toepassing wordt. Bij de loon-over-systematiek wordt bij de vaststelling van de PAWW-bijdrage gekeken naar de maanden waarop dat betrekking heeft.
 • Daarnaast kan er ook een verschil ontstaan met betrekking tot de uitbetaling van vakantietoeslag. Bij de loon-in-systematiek wordt de uitbetaling van vakantiegeld op of na de ingangsdatum volledig meegenomen bij de vaststelling van de PAWW-bijdrage. Daar staat tegenover dat de uitbetaling van vakantietoeslag die na de einddatum van de cao wordt uitbetaald, niet meegenomen wordt bij de PAWW-bijdrage als er na de einddatum geen nieuwe cao van toepassing wordt. Bij de loon-over-systematiek wordt bij de vaststelling van de PAWW-bijdrage gekeken naar de maanden waarop dat betrekking heeft (pro rata toerekening).

Wordt de PAWW-uitkering niet verrekend met een bijstandsuitkering?

De PAWW is een private uitkering. Wij toetsen of werknemers inkomsten hebben uit een arbeidsrelatie via UWV. Die inkomsten worden verrekend. Wij toetsen niet of er een bijstandsuitkering is. Wij wijzen aanvragers erop ook een IOAW-uitkering aan te vragen als zij vermoeden daarvoor in aanmerking te komen. Of een bijstandsinstantie rekening houdt met een eventuele PAWW-uitkering moeten mensen zelf navragen bij die instantie.

In percentages: hoeveel van de premie wordt besteed aan overhead, oftewel het in stand houden van de stichting, uitvoering en controle en hoeveel aan uitkeringen voor PAWW?

In het jaarverslag over 2022 kunt u opmaken dat de uitvoering van de regeling € 7,50 per deelnemer kost.

Zijn er ook sollicitatiecontroles voor mensen die hier een PAWW-uitkering krijgen?

SPAWW voert de regeling uit namens sociale partners. De regeling stelt werknemers verplicht te solliciteren en dat te verantwoorden via een verantwoordingsformulier in het portaal. Die verantwoordingsformulieren worden gecontroleerd.

Wat is de tegenprestatie voor de uitkering? Sollicitatieplicht?

Als de werknemer een PAWW-uitkering ontvangt, heeft hij ook verplichtingen. Zo moet de werknemer actief naar werk zoeken, net als bij een WW-uitkering. Hierover informeert de werknemer Stichting PAWW elke maand. Als de werknemer dit niet doet, kan Stichting PAWW de werknemer korten op de uitkering.

Kan een buitenlandse werknemer ook aanspraak maken op de PAWW als hij in Nederland geen recht heeft op WW, maar dit in zijn woonland moet aanvragen?

Correct. De PAWW kent ook werknemers een uitkering toe die in hun woonland recht zouden hebben op WW en werkzaam waren bij een werkgever die in Nederland onder de PAWW-regeling viel. Dan moet wel sprake zijn dat hij er na enige tijd op achteruit is gegaan. De PAWW-regeling is immers een reparatieregeling.

Wat gebeurt er met de afgedragen premie die betaald is, maar niet opgevraagd wordt door de werknemer? Krijg je als werkgevers dan de premie retour?

De PAWW is gebaseerd op een omslagstelsel. Een werknemer bouwt geen individueel recht op, zoals bij een vermogensverzekering. De afgedragen werknemerspremies gaan niet retour naar de werknemer, mocht hij in de periode van 3 jaar na afloop van zijn WW/WGA geen aanspraak op zijn recht doen.

In hoeverre wordt deze regeling ook toegepast door reguliere werkgevers?

De regeling wordt door vele werkgevers gebruikt. Naast SPAWW heeft een aantal sectoren de reparatie van de WW op basis van een eigen regeling of eigen risicodragerschap geregeld. Dat betekent dat er een breed maatschappelijk draagvlak is om sociaal zwakkeren op te willen vangen wanneer dat nodig is.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord