A

A

Over de branche

De uitzendbranche

De 2 belangenbehartigers in de uitzendbranche zijn ABU en NBBU. Even kort waar beide voor staan. 

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is een Nederlandse branchevereniging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. De ABU heeft meer dan 500 leden en bedient 65% van de markt. Een uitzendbureau met het ABU-keurmerk:

 • heeft zijn zaken op orde
 • is goed voor zijn uitzendkrachten
 • discrimineert niet
 • wordt twee keer per jaar gecontroleerd
 • zorgt voor verantwoorde huisvesting voor internationale medewerkers
 • is verplicht de vakbekwaamheid van zijn vaste medewerkers op peil te houden door op te leiden

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is belangenbehartiger voor meer dan 1300 uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars, payrollbedrijven en andere arbeidsmarkt intermediairs in het mkb.

NBBU-leden zijn overwegend mkb-bedrijven. Bij veel van hen werkt de DGA zelf mee op de werkvloer. De NBBU-leden zijn voor veel inlenende bedrijven een hr-partner. De NBBU is met onder andere toegang tot de servicedesk voor veel leden een verlengstuk op het gebied van (arbeids)rechtelijke vraagstukken. De bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving.

Deelname aan de PAWW: hoe regelt u dat?

Als werkgever moet u de PAWW zelf regelen voor uw werknemers. Bent u als werkgever via een cao of verzamel-cao aangesloten bij Stichting PAWW? Dan kunt u zich vervolgens registreren om uw deelname aan de PAWW te starten. U doorloopt een aantal stappen. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met onze werkgeverstelefoon: 088 230 2331. Of stel een vraag via ons berichtenformulier.

De registratiestappen
Stap 1 – Ontvang onze uitnodigingscode; instructievideo
Stap 2 – Maak uw account aan met uw uitnodigingscode; instructievideo
Stap 3 – Registreer uw bedrijf; instructievideo

Let op: het is van groot belang dat u uw salarissoftwareleverancier op de hoogte brengt dat u de PAWW-bijdrage wilt inhouden op het brutoloon van uw werknemers. Heeft u uw salarisadministratie heeft uitbesteed? Dan kunt u uw administratiekantoor machtigen om de aangifte voor u te verzorgen. Op www.spaww.nl staat meer informatie.

Administratiekantoor

Maakt u gebruik van een administratiekantoor voor uw salarisverwerking en/of arbeidsvoorwaarden? Of heeft uw organisatie meerdere loonheffingsnummers die meedoen aan de PAWW? Dan kunt u een administratiekantoor machtigen om de regeling uit te voeren. In onze instructievideo ziet u hoe u dat regelt.

Meest gestelde vragen over de sector uitzendbranche

Wanneer kunnen we de brief met inlogcode verwachten?

De welkomstbrief met een uitnodigingscode versturen wij per post. Dat kan nadat wij via de sector (of een door haar aangewezen partij de gegevens van werkgevers die onder de werkingssfeer vallen ontvangen. Als u lid bent van de ABU of NBBU, dan wordt de welkomstbrief deze week verstuurd. Bent u niet aangesloten, dan volgt de brief nog op een later moment – naar verwachting eind juli a.s. U hoeft op dit moment nog geen actie te ondernemen.

Krijgt iedereen deze brief toegezonden?

Alle werkgevers die onder de verzamel-cao van de PAWW-regeling vallen, ontvangen een welkomstbrief.

Zijn er ook sollicitatiecontroles voor mensen die hier een PAWW- uitkering krijgen?

SPAWW voert de regeling uit namens sociale partners. De regeling stelt werknemers verplicht te solliciteren en dat te verantwoorden via het portaal via een verantwoordingsformulier. Die verantwoordingsformulieren worden gecontroleerd.

Wat is de tegenprestatie voor de uitkering? Sollicitatieplicht?

Als de werknemer een PAWW-uitkering ontvangt, heeft hij ook verplichtingen. Zo moet de werknemer actief naar werk zoeken, net als bij een WW-uitkering. Hierover informeert de werknemer Stichting PAWW elke maand. Als de werknemer dit niet doet kan Stichting PAWW de werknemer korten op de uitkering.

Vanaf wanneer heeft de uitzendkracht recht op een PAWW-uitkering?

De regeling geldt voor de Uitzendbranche vanaf 1 augustus. Dus vanaf dan kan de uitzendkracht rechten ontlenen aan de PAWW. Om in aanmerking te komen voor een PAWW-uitkering dient de werknemer een aanvraag in bij Stichting PAWW. Dit kan vanaf een maand voor het aflopen van de WW-uitkering.

De PAWW-regeling is een werknemersverzekering waarvoor de inhouding gedaan wordt tijdens het dienstverband. Het is een inhouding op het loon. Zijn eigenrisicodragers uitgesloten van de werkingssfeer?

Nee, voor zover wij weten zijn eigenrisicodragers niet uitgesloten van de werkingssfeer.

Kun je hier eigenrisicodrager voor worden?

Wanneer de sociale partners van het cao-overleg voor de Uitzendbranche hadden besloten dat de reparatie van de WW op basis van ERD zou plaatsvinden, zou dat mogelijk zijn geweest. Nu is besloten tot een collectieve aansluiting bij SPAWW. Daardoor is sprake van een cao die Algemeen verbindend verklaard is.

Kan gezegd worden dat de doelgroep gelijk is aan werknemers waarvoor Code arbeidsverhouding 11 geldt?

Inzake het eerste deel van deze vraag wederom verwijzing naar de ingediende werkingssfeer. Wij kunnen niet beoordelen of dat overeenkomt met code 11.

Inhouding wordt alleen gedaan over wat als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uit die specifieke arbeidsovereenkomst wordt genoten?

De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon (kolom 3 in de loonstaat, loon in geld) van de werknemer.

Het gaat daarbij om:

 • elke bruto verstrekking in geld;
 • die uitgekeerd is uit hoofde van het dienstverband;
 • door de werkgever aan de werknemer.

Hieronder valt bijvoorbeeld ook de transitievergoeding.De transitievergoeding is ook loon wat voortkomt uit het dienstverband en waarover bijdrage verschuldigd is.

Het maakt daarbij niet uit of de transitievergoeding tijdens het dienstverband of erna is uitgekeerd.

Wat is het moment voor het bepalen/ inhouden van de premie?

Dat is het genietingsmoment, dus op het moment dat het loon betaald word. Het genietingsmoment sluit aan bij de loonaangifte dus dat lijkt ons een logische.

Wat zijn de deadlines voor het aangeven en betalen van de PAWW-bijdrage?

De uiterste aangifte- en betaaldatum is een maand na afloop van het betreffende tijdvak (maand/4-weken/kwartaal/jaar)

Hoe moeten correcties worden doorgegeven aan SPAWW

Om een ingediende aangifte te corrigeren moet u een correctie-aangifte indienen.

 1. Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier/Aangiftes'.
 2. Klik op 'Nog in te dienen aangiftes'.
 3. Klik daarna op 'Archief' om de eerder ingediende aangifte te raadplegen.
 4. U kunt vervolgens zoeken op aangifteperiode door de aangifteperiode tussen sterretjes te plaatsen.
 5. Open de meest recente aangifte van de periode die u wilt corrigeren.
 6. Klik onderaan op 'Aangifte corrigeren'.
  De aangifte die u eerder heeft gedaan wordt (volledig) gecrediteerd en een correctie-aangifte wordt klaargezet.
  Het is niet mogelijk om slechts 1 periode (maand of vier weken) uit een kwartaalaangifte te corrigeren.
 7. Vervolgens doet u, als de uiterste aangiftedatum van de betreffende aangifte is verstreken, binnen één werkdag opnieuw aangifte over de betreffende periode. Hiermee voorkomt u dat de aangifte ambtshalve wordt vastgesteld. U hoeft het verschil niet zelf te berekenen.

Of bekijk de video.

Hoe moet de bijdrage worden berekend in het geval van correcties/ nabetalingen?

In geval van correcties/nabetalingen hanteert u dezelfde berekeningssystematiek. Houd wel rekening met de VCR-methode.

Er moet voor de premiemax PAWW aangesloten worden bij de premiemax voor de werknemersverzekeringen. Heeft het verschil in grondslag nog impact op de premiemax?

Het verschil in grondslag heeft geen impact op de premiemax. Deze blijft max SV-loon.

 

Is er een wettelijke grondslag om de bijdrage PAWW onder het WML in te houden? Zo ja, welke?

Hierin verwijzen wij naar kolom 3 van de loonstaat en het daaraan verbonden handboek voor loonheffingen.

Kan een uitzendonderneming met meerdere (sub-)loonheffingsnummers zichzelf als administratiekantoor registreren, zodat deze met één account kan werken?

U maakt per bedrijf/loonheffingsnummer één PAWW-account aan. Dit account is gekoppeld aan een uniek e-mailadres. Tijdens deze registratie heeft u de mogelijkheid om één van de accounts tevens als administratiekantoor te registreren.

Daarmee kunt u de administratie voor meerdere bedrijven vanuit één account verzorgen.

In de uitzendsector wordt loon uitgeruild door middel van de extraterritoriale kostenregeling. Dit is aan de orde bij arbeidsmigranten. Als de bijdrage op het loon van werknemers moet worden ingehouden, is dat dan voor of na de uitruil?

De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon (kolom 3 in de loonstaat, loon in geld) van de werknemer op het moment dat het loon wordt uitbetaald. Wanneer daarna een uitruil plaatsvindt, is dat buiten scope en invloed van SPAWW.

Stel een werkgever is eigenrisicodrager voor de WGA, welke consequenties heeft de deelname aan PAWW daarvoor? Met name ook omdat werkgevers geen belanghebbende zijn, maar hoe zit dat dan met een eigenrisicodrager WGA?

  1. Een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is kan ook deelnemen aan de PAWW-regeling.
  2. Nadat de loongerelateerde WGA-uitkering afloopt kan het zijn dat de werknemer in aanmerking komt voor een PAWW-uitkering. De aanvraag hiervoor dient de werknemer vanaf een maand voor het aflopen van zijn loongerelateerde WGA-uitkering in. Twee belangrijke voorwaarden voor het ontvangen van een PAWW-uitkering zijn:
   • U komt nog in aanmerking voor een loonaanvullingsuitkering of vervolguitkering op grond van de WGA.
   • Uw werkgever nam op het moment van uw ontslag deel aan de PAWW-regeling.
  3. Als de werknemer in aanmerking komt, ontvangt de werknemer de PAWW-uitkering in aanvulling op de wettelijke uitkering.

  Welke sectoren zijn aangesloten bij SPAWW?

  Op officiële bekendmakingen publiceert het ministerie van SZW alle algemeen verbindend verklaarde cao’s, waaronder ook die van SPAWW. De stichting draagt minimaal eens per half jaar zorg voor een actueel overzicht van de deelnemende cao’s op haar website.  

  Is het mogelijk om cijfers in te zien van hoeveel uitkeringen er zijn geweest afgelopen tijd?

  Op spaww.nl staan de kwartaalverslagen waarin te zien is hoeveel uitkeringen per maand worden uitgekeerd. Op dit moment groeit het aantal verstrekte uitkeringen met circa 375 tot 400 uitkeringen per maand. 

  Er gaat binnen no time een flinke pot opgebouwd worden waar misschien niet of nauwelijks gebruik van gemaakt gaat worden, wat gebeurt ermee?

  Stichting PAWW heeft geen winstoogmerk. Sociale Partners bepalen hoe het restvermogen wordt besteed, mocht de stichting ooit stoppen.

  Tussentijds bewaakt de stichting dat zij aan haar lange termijnverplichtingen kan voldoen. Jaarlijks stelt het bestuur het bijdragepercentage bij. Naar beneden wanneer er maar beperkt aanspraak op de regeling wordt gedaan en de economische vooruitzichten positief zijn. Nota bene. De Stichting kent zogenaamde staartverplichtingen. Dat wil zeggen dat in het geval de regeling zou stoppen er genoeg vermogen moet zijn. Deelnemers hebben tot 3 jaar na afloop van hun WW- of WGA-uitkering recht om gebruik te maken van de PAWW. Dat kan betekenen dat gedurende 5 jaar (gerekend vanaf het moment van stoppen van de regeling) er geld moet zijn voor de uitkeringen en de operatie, terwijl zij in die periode geen bijdragen meer ontvangt. Wanneer daarna nog geld in het fonds zit, bepalen sociale partners wat met dat restvermogen gebeurt.

  Vraag wordt de PAWW-uitkering niet verrekend met een bijstandsuitkering?

  De PAWW is een private uitkering. Wij toetsen of werknemers inkomsten hebben uit een arbeidsrelatie via UWV. Die inkomsten worden verrekend. Wij toetsen niet of er een bijstandsuitkering is. Wij wijzen aanvragers erop ook een IOAW-uitkering aan te vragen als zij vermoeden daarvoor in aanmerking te komen. Of een bijstandsinstantie rekening houdt met een eventuele PAWW-uitkering moeten mensen zelf navragen bij die instantie.

  In percentages: hoeveel van de premie wordt besteed aan overhead, oftewel het in stand houden van de stichting, uitvoering en controle en hoeveel aan uitkeringen voor PAWW?

  In het jaarverslag over 2021 kunt u opmaken dat de uitvoering van de regeling € 7,50 per deelnemer kost.

  Dus een buitenlandse flexwerker kan ook aanspraak maken op de PAWW ofschoon hij in Nederland geen recht heeft op ww, maar dit in zijn woonland moet aanvragen?

  Correct, de PAWW kent ook werknemers een uitkering toe, die in hun woonland recht zouden hebben op WW en werkzaam waren bij een werkgever die in Nederland onder de PAWW-regeling viel. Dan moet wel sprake zijn dat hij er na enige tijd op achteruit is gegaan. De PAWW-regeling is immers een reparatieregeling.

  Wat gebeurt er met de afgedragen premie die betaald is, maar niet opgevraagd wordt door de uitzendkracht? Krijg je als uitzendbureau dan de premie retour?

  De PAWW is gebaseerd op een omslagstelsel. Een werknemer bouwt geen individueel recht op, zoals bij een vermogensverzekering. De afgedragen werknemerspremies gaan niet retour naar de werknemer, mocht hij in de periode van 3 jaar na afloop van zijn WW/WGA geen aanspraak op zijn recht doen.

  In hoeverre wordt deze regeling ook toegepast door reguliere werkgevers, of te wel onze klanten, of krijgen we nu een ongelijke verhouding?

  De regeling wordt door vele werkgevers gebruikt. Naast de SPAWW  heeft een aantal sectoren de reparatie van de WW op basis van een eigen regeling of eigen risicodragerschap geregeld. Dat betekent dat er een breed maatschappelijk draagvlak is om sociaal zwakkeren op te willen vangen wanneer dat nodig is.

  Wat zijn de gevolgen als je geen afdrachten doet bij de PAWW?

  Wanneer een werkgever geen PAWW over het brutoloon inhoudt bij de werknemer, en de werkgever valt wel onder de regeling, heeft de werknemer wel recht op een uitkering. Een werkgever die geen bijdrage afdraagt, is volgens het afgesproken reglement in gebreke en voldoet niet aan de afspraken die zijn sociale partners maakten. SPAWW (als uitvoerder van de cao-afspraken) zal er alles aan doen om die werkgever te helpen om in het juiste betaalritme te komen. In het ultieme geval kan zij daarvoor ook het boete instrument inzetten dat in de regeling is afgesproken. Verder werkt SPAWW met een incassobureau, die tot en met gerechtelijke incasso kan incasseren namens SPAWW.

  Wat is PAWW

  In 2016 werd de duur van de WW en de loongerelateerde WGA verkort van 38 maanden naar maximaal 2 jaar. De vakbonden en werkgevers spraken toen af dat de gemiste maanden privaat gerepareerd kon worden in de Private Aanvulling WW en WGA, kortweg PAWW. Hiermee wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

  Stichting PAWW
  Stichting PAWW voert de PAWW-regeling uit zoals die is afgesproken met de sociale partners. We doen dit op een integere, compliant en (kosten)efficiënte manier, zodat werknemers nu, en in de toekomst, kunnen rekenen op de regeling. Transparantie, klantgerichtheid, oprechtheid en rechtvaardigheid staan hierbij voorop: alle betrokken partijen kunnen vertrouwen op SPAWW voor een toekomstbestendige uitvoering.

  Cookievoorkeuren
  InstellingenIk ga akkoord