A

A
Lees voor

Veelgestelde vragen

Vragen over de PAWW-regeling? Vind antwoorden op veelgestelde vragen.

Zijn werkgevers verplicht de PAWW-regeling voor hun medewerkers mogelijk te maken?

Een verplichting tot deelname aan de PAWW-regeling ontstaat nadat het deelnameformulier is ondertekend en het ministerie SZW de verzamel-cao algemeen verbindend heeft verklaard.
Bent u als werkgever aangesloten bij een sector of een bedrijfstak waarvan de werkingssfeer uit de cao opgenomen is in de PAWW-regeling? Dan moet u zich bij ons aanmelden. De PAWW-regeling is dan namelijk van toepassing op uw personeel.

Hoe verzorg ik de aangifte in het PAWW-portaal?

Per aangifteperiode geeft u in het PAWW-portaal drie waarden op:
- het premieloon;
- het aangiftebedrag;
- het aantal medewerkers.

Premieloon:
De grondslag voor de berekening van de bijdrage is het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat, loon in geld) van de medewerker.
Dit is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen (WV) dat van toepassing is op het loontijdvak.
Het premieloon is het cumulatieve totaal van de bijdragegrondslag.

Aangiftebedrag
Het aangiftebedrag is het premieloon vermenigvuldigd met het bijdragepercentage.
De bijdrage wordt als bruto inhouding verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van Stichting PAWW vastgesteld op:
0,2% voor 2018
0,3% voor 2019
0,4% voor 2020
0,4% voor 2021
0,2% voor 2022
Voor 2023 is het bijdragepercentage PAWW op 0,15% vastgesteld

Aantal medewerkers:
Dit is het aantal medewerkers waarop de aangifte betrekking heeft.

Meer informatie over (de berekening van) de PAWW-bijdrage treft u aan op spaww.nl in de ‘Rekenregels’ (onder Documenten).

Wat is de bijdrage voor de werknemer?

De werknemersbijdrage PAWW is een inhouding op het brutoloon, verantwoord binnen de salarisadministratie.
Het bijdragepercentage PAWW is een landelijk geldend percentage en wordt jaarlijks in november vastgesteld.
Voor 2022 is het bijdragepercentage PAWW op 0,2% vastgesteld.

Het bijdragepercentage PAWW is in het verleden door het bestuur van de PAWW vastgesteld op 0,2% voor 2018 en op 0,3% voor 2019.
Voor 2020 en 2021 is het bijdragepercentage PAWW op 0,4% vastgesteld.

Hoe kan ik de aangifteplicht opschorten of stopzetten?

De aangifteplicht bij Stichting PAWW kan om de volgende reden worden opgeschort:

- Er zijn geen werknemers die onder de werkingssfeer van de verzamel-cao vallen meer in dienst

De aangifteplicht bij Stichting PAWW kan om de volgende reden worden stopgezet:

- Het bedrijf valt niet meer onder de verzamel-cao.
- Het bedrijf is beëindigd of heeft een loonheffingsnummer of rechtsvormwijziging ondergaan.

Als de aangifteplicht wordt opgeschort of stopgezet wordt het aanmaken van nieuwe aangiftes in uw account stopgezet.
Om het aanmaken van nieuwe aangiftes stop te zetten beëindigt u de cao-deelname in het account.

Voordat u de cao-deelname beëindigt is het nodig dat alle eventuele correcties en aangiftes ingediend zijn.

- Controleer of er 'Nog in te dienen aangiftes' aanwezig zijn; deze moeten worden ingediend.
Is een kwartaal-aangifte nog niet in te dienen omdat niet alle sub-aangiftes aanwezig zijn?
Dan volstaat het om die aangifte in te vullen en op te slaan.

- Controleer of er ambtshalve vastgestelde aangiftes aanwezig zijn.
Ambtshalve vastgestelde aangiftes vindt u bij ‘Aangiftes’.
Omdat deze aangiftes nog niet zijn ingediend staan deze aangiftes met een aangiftebedrag ook onder 'Nog in te dienen aangiftes’.
De ambtshalve vastgestelde aangifte corrigeert u door deze te openen en voor ‘Aangifte corrigeren’ te kiezen.
Hierop ontstaat er een creditnota én een correctie-aangifte.
De correctie-aangifte moet u, ook als het een nul-aangifte betreft, binnen 24 uur in dienen.
Gebeurt dit niet? Dan wordt de aangifte wederom ambtshalve vastgesteld.

Wanneer alle correcties en aangiftes ingediend zijn kunt u de cao-deelname(s) als volgt beëindigen:
- Ga in het portaal naar 'Mijn Dossier' en kies voor 'Cao-deelnames'.
- Vul de einddatum en een reden in bij de cao-deelname via het vinkje aan de rechterkant.
- Klik vervolgens op Indienen.
Zijn er meerdere cao-deelnames actief? Dan moeten zij allen worden beëindigd om het aanmaken van nieuwe aangiftes stop te zetten.

Uw cao-beëindiging zal hierna binnen enkele werkdagen in behandeling worden genomen.
Na behandeling ontvangt u van ons een portaalbericht met notificatie op uw e-mailadres.
Bij een akkoord is het aanmaken van nieuwe aangiftes stopgezet.


Heeft deze informatie u geholpen?
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord